ทัวร์ชมการแข่งขันฟุตบอล ศึกแดงเดือด ระหว่าง ทีมลิเวอร์พูล พบ ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

ทัวร์ชมการแข่งขันฟุตบอล ศึกแดงเดือด ระหว่าง ทีมลิเวอร์พูล พบ ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

ชมการแข่งขันฟุตบอล ศึกแดงเดือด ระหว่าง ทีมลิเวอร์พูล พบ ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด LIVERPOOL vs MANCHESTER UNITED เดินทาง 1-8 มี.ค.66 บิน การบินไทย TG พิเศษ ที่นั่ง Hospitality Seat เช็คอินลิเวอร์พูล & แมนเชสเตอร์ ✅ สนามแอนฟิลด์ ✅ สนามโอลทรัฟฟอร์ด ✅ สนามเอดิฮัด สเตเดี้ยม (ซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์)


ทัวร์ชมการแข่งขันฟุตบอล ศึกแดงเดือด ระหว่าง ทีมลิเวอร์พูล พบ ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
รหัสทัวร์
GB_TG00003
จำนวนวันเดินทาง
8 วัน 6 คืน
กำหนดการเดินทาง
01 มี.ค. 66 - 08 มี.ค. 66
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
185,000 บาท/ท่าน

01 มี.ค. 66 - 08 ก.ย. 65

ผู้ใหญ่
185,000 บาท
เด็กมีเตียง
185,000 บาท
เด็กไม่มีเตียง
185,000 บาท
พักเดี่ยว
25,000 บาท
Group Size
- 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
01 มี.ค. 66 - 08 ก.ย. 65 185,000 185,000 185,000 25,000 - - -

วิธีการจองทัวร์

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

รายการนี้รวม     

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ลอนดอน – กรุงเทพฯ โดยสายการบินที่ระบุในรายการ

ü ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

ü ค่ารถโค้ชปรับอากาศ+พร้อมคนขับ ตามที่ระบุในรายการ

ü ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ

ü ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอลคู่ระหว่าง LIVERPOOL vs MANCHESTER UNITED (ที่นั่ง Hospitality Seat)

ü ค่าเข้าชม และการแสดงต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

ü ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในรายการ

ü ค่ามัคคุเทศก์เดินทางพร้อมคณะทั้งไปและกลับ

ü ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดำเนินการ 30 วันทำการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตเท่านั้น

ü ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ 1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท

ü บริการน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม 

û ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

û ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น

û ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว

û ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

û ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเอง

û ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

û ค่ารถโค้ชเกินกว่า 12 ชั่วโมง คนขับรถเรียกเก็บเพิ่มเติมหน้างานคิดเป็นรายชั่วโมง

û ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

û ค่าทิปคนขับ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ (2GBP ต่อคน/ต่อวัน) รวมทั้งหมด 8 วัน

เงื่อนไขการเดินทาง

เงื่อนไขการชำระเงิน

Ø กรณีทำการจองก่อนการเดินทาง 45 วัน

v ชำระมัดจำท่านละ 50,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากวันจอง

v ชำระส่วนที่เหลือ หลังทำการยื่นวีซ่า 3 วัน

Ø กรณีทำการจองน้อยกว่าการเดินทาง 45 วัน  : ชำระเต็มจำนวน

** หลังจากการจองทัวร์และชำระเงินมัดจำแล้ว

ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ **
การยกเลิกการเดินทาง

จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน