คอร์สฝึกซ้อมฟุตบอล CHELSEA FC FOUNDATION & เรียนภาษาอังกฤษ (9-17 ปี)

คอร์สฝึกซ้อมฟุตบอล CHELSEA FC FOUNDATION & เรียนภาษาอังกฤษ (9-17 ปี)


คอร์สฝึกซ้อมฟุตบอล CHELSEA FC FOUNDATION และ เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับอายุ 9-17 ปี รับทั้งหญิงและชาย - ฝึกซ้อมฟุตบอล Chelsea FC Foundation - Cobham Chelsea FC Training Facility ได้สิทธิ 1วัน ต่อ 1สัปดาห์ - Certificate จาก Chelsea FC Foundation - เยี่ยมชมสเตเดียม Stamford Bridge - London City Excursion - Chelsea FC Foundation Training Kits - ที่พักแบบ Twin แชร์ 2 ต่อ 1 - อาหารครบ 3 มื้อ/วัน* - ผู้ดูแล 1 ต่อ เด็ก 7คน - รถรับ-ส่ง ตลอดโปรแกรม - วีซ่า UK แบบ Standard ไม่ใช่ Fast - Track - ประกันการเดินทางระดับ Platinum
109,500 บาท/ท่าน
สายการบิน Emirates
โรงแรม 0 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
05 ก.ค. 63 - 11 ก.ค. 63 109,500 109,500 - - - 3,000 สอบถาม
12 ก.ค. 63 - 18 ก.ค. 63 116,000 11,600 - - - 3,000 สอบถาม
19 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63 109,500 109,500 - - - - สอบถาม
19 ก.ค. 63 - 25 ก.ค. 63 116,000 116,000 - - - - สอบถาม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard มีค่าธรรมเนียม 2.5%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

คอร์สฝึกซ้อมฟุตบอล CHELSEA FC FOUNDATION และ เรียนภาษาอังกฤษ สำหรับอายุ 9-17 ปี รับทั้งหญิงและชาย
- ฝึกซ้อมฟุตบอล Chelsea FC Foundation
- Cobham Chelsea FC Training Facility ได้สิทธิ 1วัน ต่อ 1สัปดาห์
- Certificate จาก Chelsea FC Foundation
- เยี่ยมชมสเตเดียม Stamford Bridge
- London City Excursion
- Chelsea FC Foundation Training Kits
- ที่พักแบบ Twin แชร์ 2 ต่อ 1
- อาหารครบ 3 มื้อ/วัน*
- ผู้ดูแล 1 ต่อ เด็ก 7คน
- รถรับ-ส่ง ตลอดโปรแกรม
- วีซ่า UK แบบ Standard ไม่ใช่ Fast - Track
- ประกันการเดินทางระดับ Platinum

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่าย

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
- ค่าหนังสือเดินทาง
- ค่าวีซ่าแบบเร่งด่วน
- ค่าแปลเอกสารใช้ทำวีซ่า
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ (ภายในประเทศระหว่างประเทศ และ/หรือ ทางไกลระหว่างประเทศ)
- Data Roaming Internet และ/หรือ Pocket Wifi 
- ค่ากระเป๋าที่เกินกำหนด และ/หรือ ค่านำ้หนักกระเป๋าเกิน
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม