ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก​ Liverpool vs Manchester City (8 วัน 5 คืน)

ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก​ Liverpool vs Manchester City (8 วัน 5 คืน)

ทัวร์ดูบอล​พรีเมียร์ลีก​ Liverpool vs Manchester City บินตรงสู่ลอนดอน โดย สายการบินไทย (TG) ที่นั่ง Hospitality ที่ดีที่สุด กับราคาพิเศษแบบนี้ เดินทางวันที่ 12-19 ต.ค.65 (8 วัน 5 คืน) - เช็คอินลิเวอร์พูล & แมนเชสเตอร์ - สนามแอนฟิลด์ - สนามโอลทรัฟฟอร์ด - สนามเอดิฮัด สเตเดี้ยม (ซิตี้ออฟแมนเชสเตอร์) - เที่ยวครบ ทุกไฮไลท์ใน มหานครลอนดอน - หมู่บ้านไบบิวรี่ - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - เมืองสแตรทฟอร์ด - เมืองอ็อกซ์ฟอร์ด - ช้อปปิ้ง Liverpool One, BICESTER VILLAGE-Outlet - อาหารพร้อม มื้อพิเศษ - โฟร์ซีซั่น Lobster - Burger Lobster โปรแกรมคลิ๊ก https://shorturl.asia/eW0MP


ทัวร์ดูบอลพรีเมียร์ลีก​ Liverpool vs Manchester City (8 วัน 5 คืน)
รหัสทัวร์
GB_TG00002
จำนวนวันเดินทาง
8 วัน 5 คืน
กำหนดการเดินทาง
12 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
143,900 บาท/ท่าน

12 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
143,900 บาท
พักเดี่ยว
15,000 บาท
จอยแลนด์
110,000 บาท
ที่นั่งรับได้
ยังรับได้ 
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
12 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 143,900 - - 15,000 - 110,000 ยังรับได้

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการเช็คที่นั่งว่าง และจองทัวร์
     FACEBOOK : พาเที่ยวทั่วไทย พาไปทั่วโลก
     Line : navigatortour
     Tel : 088-878-2552


 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน ดูในโปรแกรม) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีออมทรัพย์ บจก.เนวิเกเตอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) บิ๊กซี ลำลูกกา 018-1-89983-2
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

อัตราค่าบริการนี้รวม

รายการนี้รวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – ลอนดอน – กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศ+พร้อมคนขับ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พัก พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ

ค่าตั๋วเข้าชมฟุตบอลคู่ระหว่าง LIVERPOOL vs MANCHESTER CITY
*
หมายเหตุ * ที่นั่ง Hospitality (Chemistry Lounge / Beautiful Game) ที่นั่ง Lounge ที่ดีที่สุด

ค่าเข้าชม และการแสดงต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ามัคคุเทศก์เดินทางพร้อมคณะทั้งไปและกลับ 

ค่าประกันภยัการเดินทางรายบุคคล(หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที่) กรณีเสียชีวิตและอวัยวะ1,000,000 - 2,000,000 บาท ขึ้นอยู่กับช่วงอายุค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท 

บริการน้ําดื่มบนรถวันละ 1 ขวด / ท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม

 •   ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหราชอาณาจักร ใช้เวลาดําเนินการ 30 วันทําการ โดยประมาณ ทั้งนี้การอนุมัติวีซ่าจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถานทูตเท่านั้น

 •   ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง

 •   ค่าน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น

 •   ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจบ็ ป่วยจากโรคประจําตัว 

 • ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเอง
  ค่าธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
  ค่ารถโค้ชเกินกว่า 12 ชั่วโมง คนขับรถเรียกเก็บเพิ่มเติมหน้างานคิดเป็นรายชั่วโมง 

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  ค่าทิปคนขับ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ (2GBP ต่อคน/ต่อวัน) รวมทั้งหมด 8 วัน 

เงื่อนไขการเดินทาง

**หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้วทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ ** 


หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามจํานวนที่กําหนด 

ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง 

การยกเลิกการเดินทาง

จำนวนผู้เข้าชม 49 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน


m.me/NavigatorService