คอร์ส อบรมฝึกซ้อมฟุตบอล เยาวชน อายุ 8-16 ปี ณ Atletico de Madrid สเปน มี Certificate

คอร์ส อบรมฝึกซ้อมฟุตบอล เยาวชน อายุ 8-16 ปี ณ Atletico de Madrid สเปน มี Certificate


คอร์ส อบรมฝึกซ้อมฟุตบอล เยาวชน อายุ 8-16 ปี ณ Atletico de Madrid Foundation สเปน // ใช้สนามฝึกซ้อมจริงที่ Alcala de Henares Campus Atletico de Madrid ทุกวัน // ได้สัมผัสประสบการณ์ ได้พบกับนักเตะ “Atletico Madrid ทีมชุดใหญ่” // เยี่ยมชมสเตเดียม Wanda Metropolitano // รับ Certificate จาก Atletico de Madrid // Madrid Excursion 1 วัน ต่อ 1 สัปดาห์
122,500 บาท/ท่าน
สายการบิน Emirates
โรงแรม 0 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
02 พ.ค. 63 - 08 พ.ค. 63 122,500 122,500 - - - - สอบถาม

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard มีค่าธรรมเนียม 2.5%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดกรุงเทพฯ-มาดริด(ไป-กลับ)
 • ที่พักแบบ Twin แชร์ 2 ต่อ 1
 • อาหาร x 3 มื้อ ต่อวัน
 • ผู้ดูแล x 1 ต่อ เด็ก 7 คน
 • รถรับ-ส่ง ตลอดโปรแกรม
 • วีซ่า Spain แบบ Standard
 • ประกันการเดินทางระดับ Platinum
 • กรมธรรม์คุ้มครองมากถึง 5 ล้านบาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายหากมี 
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าหนังสือเดินทาง ค่าวีซ่าแบบเร่งด่วน ค่าแปลเอกสารใช้ทำวีซ่า 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าโทรศัพท์ (ภายในประเทศระหว่างเดินทาง และ/หรือทางไกลระหว่างประเทศ) Data Roaming Internet และ/หรือ Pocket Wifi 
 • ค่ากระเป๋าที่เกินจำนวนที่กำหนด และ/หรือค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่นอกเหนือจากโปรแกรม

เงื่อนไขการเดินทาง

หากจำนวนเยาวชนที่ร่วมรายการไม่ถึง 15 ท่าน ภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทฯสามารถถือสิทธิ์ในการยกเลิก/เลื่อนรายการดังกล่าวได้ โดยทางลูกค้ายินยิมที่จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะทำการคืนเงิน (refund) ให้ทางท่านลูกค้าภายใน 30 วัน หลังจากวันที่กำหนดกลับจากเดินทางของโปรแกรม ในกรณีดังกล่าวเท่านั้น