ทัวร์ไต้หวัน Special Taiwan ไทเป เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโรโกะ เที่ยว 3 อุทยาน 5วัน 4คืน

ทัวร์ไต้หวัน Special Taiwan ไทเป เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโรโกะ เที่ยว 3 อุทยาน 5วัน 4คืน

ชม 3 อุทยาน : อุทยานอาลีซาน + อุทยานเหย่หลิ่ว + อุทยานทาโรโกะ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - หมู่บ้านฮิโนกิ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา


ทัวร์ไต้หวัน Special Taiwan ไทเป เหย่หลิ่ว อาลีซาน ทาโรโกะ เที่ยว 3 อุทยาน 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
T2GTW_TG00001
จำนวนวันเดินทาง
5วัน4คืน
กำหนดการเดินทาง
11 ต.ค. 66 - 13 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
34,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ BKK-TPE TG632 (08.25-13.05) สนามบินเถาหยวน - เจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ
 • วันที่

  2

  อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณ – ร้านชาอู่หลง – เมืองไทจง – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
 • วันที่

  3

  เมืองไทจง - วัดเหวินหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เมืองไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ตลาดซีเหมินติง
 • วันที่

  4

  เมืองไทเป – นั่งรถไฟ Express สู่เมืองฮวาเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ Express กลับเมืองไทเป - วัดหลงซาน
 • วันที่

  5

  ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - สนามบินเถาหยวน TPE-BKK TG635 (20.05-22.50) – สนามบินสุวรรณภูมิ

11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
34,999 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
36,999 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
35,999 บาท
พักเดี่ยว
8,900 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
11 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 34,999 - - 8,900 - - 25
19 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 34,999 - - 8,900 - - 25
01 ธ.ค. 66 - 05 ธ.ค. 66 36,999 - - 8,900 - - 25
13 ธ.ค. 66 - 17 ธ.ค. 66 35,999 - - 8,900 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน