ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน บิน(VZ)

ทัวร์เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน บิน(VZ)


ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน
11,950 บาท/ท่าน
สายการบิน Vietjet Air
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพ-ดานัง-เว้-วัดเทียนมู่-เจดีย์ Phuoc Duyen-ตลาดดงบาล่องเรือมังกรแม่น้ำหอม
 • วันที่

  2

  เว้-พระราชวังไดโนย-บานาฮิลล์-พักโรงแรมบนบานาฮิลล์
 • วันที่

  3

  บานาฮิลล์-สะพานทอง-ฮอยอัน-นั่งเรือกระด้ง-ดานัง
 • วันที่

  4

  ดานัง-สะพานมังกร-คาร์ฟดราก้อน-วัดหลินอึ๋ง-ตลาดฮาน-กรุงเทพ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
19 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 11,950 11,950 11,950 4,500 3,000 9,999 เต็ม เต็ม
20 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 2
21 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 W/L W/L
22 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 12
23 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
24 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
25 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
26 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 11,950 11,950 11,950 4,500 3,000 9,999 เต็ม เต็ม
27 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 12
28 ก.พ. 63 - 02 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 W/L W/L
29 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 12
01 มี.ค. 63 - 04 มี.ค. 63 11,950 11,950 11,950 4,500 3,000 9,999 เต็ม เต็ม
02 มี.ค. 63 - 05 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
03 มี.ค. 63 - 06 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
04 มี.ค. 63 - 07 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
05 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 14
06 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 2
07 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 34
08 มี.ค. 63 - 11 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
09 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
10 มี.ค. 63 - 13 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
11 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
12 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 3
13 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 W/L W/L
14 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 W/L W/L
15 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
16 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 8
17 มี.ค. 63 - 20 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 6
18 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
19 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 10
20 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 W/L W/L
21 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 3,000 11,900 W/L W/L
22 มี.ค. 63 - 25 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
23 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
24 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 W/L W/L
25 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 11,999 11,999 11,999 4,500 3,000 9,999 12
29 มี.ค. 63 - 01 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 W/L W/L
30 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 34
31 มี.ค. 63 - 03 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 34
01 เม.ย. 63 - 04 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 W/L W/L
02 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
03 เม.ย. 63 - 06 เม.ย. 63 14,900 14,900 14,900 4,500 4,900 12,900 34
04 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 14,900 14,900 14,900 4,500 4,900 12,900 W/L W/L
05 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 14,900 14,900 14,900 4,500 4,900 12,900 34
06 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 14,900 14,900 14,900 4,500 4,900 12,900 34
07 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
08 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
09 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 15,900 15,900 15,900 4,500 4,900 13,900 34
10 เม.ย. 63 - 13 เม.ย. 63 16,900 16,900 16,900 4,500 4,900 14,900 34
11 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 17,900 17,900 17,900 4,500 4,900 15,900 W/L W/L
12 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 17,900 17,900 17,900 4,500 4,900 15,900 W/L W/L
13 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 16,900 16,900 16,900 4,500 4,900 14,900 W/L W/L
14 เม.ย. 63 - 17 เม.ย. 63 16,900 16,900 16,900 4,500 4,900 14,900 34
15 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 15,900 15,900 15,900 4,500 4,900 13,900 W/L W/L
16 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 15,900 15,900 15,900 4,500 4,900 13,900 W/L W/L
17 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
18 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
19 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 W/L W/L
20 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 34
21 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 W/L W/L
22 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 W/L W/L
23 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
24 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
25 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
26 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 34
27 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 34
28 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
29 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
30 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 14,900 14,900 14,900 4,500 4,900 12,900 W/L W/L
01 พ.ค. 63 - 04 พ.ค. 63 14,900 14,900 14,900 4,500 4,900 12,900 W/L W/L
02 พ.ค. 63 - 05 พ.ค. 63 14,900 14,900 14,900 4,500 4,900 12,900 W/L W/L
03 พ.ค. 63 - 06 พ.ค. 63 14,900 14,900 14,900 4,500 4,900 12,900 34
04 พ.ค. 63 - 07 พ.ค. 63 14,900 14,900 14,900 4,500 4,900 12,900 34
05 พ.ค. 63 - 08 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 W/L W/L
06 พ.ค. 63 - 09 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 34
07 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 34
08 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
09 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
10 พ.ค. 63 - 13 พ.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
11 พ.ค. 63 - 14 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 34
14 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
15 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 W/L W/L
16 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
17 พ.ค. 63 - 20 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 34
20 พ.ค. 63 - 23 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 34
21 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
22 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
23 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
24 พ.ค. 63 - 27 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 34
27 พ.ค. 63 - 30 พ.ค. 63 12,999 12,999 12,999 4,500 4,900 10,999 34
28 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
29 พ.ค. 63 - 01 มิ.ย. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34
30 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63 13,900 13,900 13,900 4,500 4,900 11,900 34

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard มีค่าธรรมเนียม 2.5%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน