ทัวร์สิงคโปร์ เมษายน FLOW SINGAPORE PLUS 3วัน 2คืน บิน(SL)

ทัวร์สิงคโปร์ เมษายน FLOW SINGAPORE PLUS 3วัน 2คืน บิน(SL)


ถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงาม
8,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Lion Air
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-MERLION -วัดเจ้าแม่กวนอิม-น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง- GARDEN BY THE BAY-มารีน่า เบย์ แซนด์-ชมโชว์ WONDERFUL LIGHT
 • วันที่

  2

  Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ)
 • วันที่

  3

  Fort Canning Park-Duty Free Shop-วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์-ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด-THE JEWEL CHANGI-สนามบิน-กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
01 เม.ย. 63 - 03 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 เต็ม เต็ม
02 เม.ย. 63 - 04 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
03 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 21
06 เม.ย. 63 - 08 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
07 เม.ย. 63 - 09 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
08 เม.ย. 63 - 10 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
09 เม.ย. 63 - 11 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
16 เม.ย. 63 - 18 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 19
17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
18 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
19 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
20 เม.ย. 63 - 22 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
21 เม.ย. 63 - 23 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
22 เม.ย. 63 - 24 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 เต็ม เต็ม
23 เม.ย. 63 - 25 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
26 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 เต็ม เต็ม
27 เม.ย. 63 - 29 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 19
28 เม.ย. 63 - 30 เม.ย. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
29 เม.ย. 63 - 01 พ.ค. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25
30 เม.ย. 63 - 02 พ.ค. 63 8,888 8,888 8,888 3,500 - 3,700 25

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard มีค่าธรรมเนียม 2.5%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน