ทัวร์เกาหลี เกาหลี โซล ซูวอน 5วัน 3คืน บิน(TG)

ทัวร์เกาหลี เกาหลี โซล ซูวอน 5วัน 3คืน บิน(TG)


เต็มอิ่มไปกับเครื่องนานาชนิด สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน เพลิดเพลินไปกับเมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT คล้องกุญแจรักสุดโรแมนติกที่โซลทาวเวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง
19,999 บาท/ท่าน
สายการบิน Thai Airways
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-เมืองยงอิน-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
 • วันที่

  3

  โซลทาวเวอร์-คอสเมติค-ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน-พระราชวังเคียงบกกุง-ดิวตี้ฟรี-ตลาดเมียงดง
 • วันที่

  4

  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน และช้อปปิ้งเต็มวัน
 • วันที่

  5

  เมืองหิมะจำลอง ONE MOUNT (SNOW PARK*)-ศูนย์สมุนไพรโสม-ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู-พลอยอเมทิส-ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต-สนามบินอินชอน เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-สนามบินสุวรรณภูมิ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,000 5,999 8,900 31
05 มี.ค. 63 - 09 มี.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,000 5,999 8,900 31
06 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,000 5,999 8,900 31
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,000 5,999 8,900 31
12 มี.ค. 63 - 16 มี.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,000 5,999 8,900 31
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 19,999 19,999 19,999 5,000 5,999 8,900 31
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 20,999 20,999 20,999 5,000 5,999 8,900 31
19 มี.ค. 63 - 23 มี.ค. 63 20,999 20,999 20,999 5,000 5,999 8,900 31
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 20,999 20,999 20,999 5,000 5,999 8,900 31
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 20,999 20,999 20,999 5,000 5,999 8,900 31
26 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 20,999 20,999 20,999 5,000 5,999 8,900 31
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 20,999 20,999 20,999 5,000 5,999 8,900 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard มีค่าธรรมเนียม 2.5%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน