ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC ซุปตาร์... เข่ออ้าย 5วัน 3คืน บิน(XJ)

ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ ขึ้นตึก SWFC ซุปตาร์... เข่ออ้าย 5วัน 3คืน บิน(XJ)

รหัสทัวร์ : TTNTCN_XJ00007

บินตรงสู่ มหานครเซี่ยงไฮ้ ท่องมหานคร ที่ไม่เคยหลับไหล ขึ้นตึก SWFC ชมวิว เมืองเซี่ยงไฮ้ ชั้น 100 ร้านกาแฟ Starbucks Reserve™ Roastery ใหญ่และสวยที่สุดในโลก เที่ยวจุใจกับสวนสนุก เซี่ยงไฮ้ ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน ล่องเรือเมือง เมนูพิเศษ... ขาหมูร่ำรวย ไก่แดงโต๊ะละ 2 ตัว และเสี่ยวหลงเปา
11,888 บาท/ท่าน
สายการบิน Air Asia X
โรงแรม 3 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 20 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)
 • วันที่

  2

  กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)-ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-เซี่ยงไฮ้-จูเจียเจี่ยว-ล่องเรือชมเมืองโบราณ-เซี่ยงไฮ้-ร้านผ้าไหม-ย่านซินเทียนตี้
 • วันที่

  3

  ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ขึ้นตึก SWFC จุดชมวิวชั้น 100-ลอดอุโมงค์เลเซอร์-หาดไว่ทาน-ถนนนานกิง-ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery-ร้านหยก-ตลาดเฉิงหวังเมี่ยว
 • วันที่

  4

  สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้า)
 • วันที่

  5

  ท่าอากาศยานนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
05 ก.พ. 63 - 09 ก.พ. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
07 ก.พ. 63 - 11 ก.พ. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
13 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 11,888 14,888 14,888 3,500 3,000 7,888 21 จองด่วน
19 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
21 ก.พ. 63 - 25 ก.พ. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
26 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
28 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
04 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 13,888 16,888 16,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
06 มี.ค. 63 - 10 มี.ค. 63 13,888 16,888 16,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
11 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 13,888 16,888 16,888 3,500 3,000 10,888 25 จองด่วน
13 มี.ค. 63 - 17 มี.ค. 63 13,888 16,888 16,888 3,500 3,000 10,888 25 จองด่วน
18 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 13,888 16,888 16,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
20 มี.ค. 63 - 24 มี.ค. 63 13,888 16,888 16,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
25 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 13,888 16,888 16,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
27 มี.ค. 63 - 31 มี.ค. 63 13,888 16,888 16,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
01 เม.ย. 63 - 05 เม.ย. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
03 เม.ย. 63 - 07 เม.ย. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
08 เม.ย. 63 - 12 เม.ย. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
10 เม.ย. 63 - 14 เม.ย. 63 17,888 20,888 20,888 3,500 3,000 7,888 30 จองด่วน
11 เม.ย. 63 - 15 เม.ย. 63 17,888 20,888 20,888 3,500 3,000 7,888 30 จองด่วน
12 เม.ย. 63 - 16 เม.ย. 63 17,888 20,888 20,888 3,500 3,000 7,888 เต็ม จองด่วน
17 เม.ย. 63 - 21 เม.ย. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
22 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
24 เม.ย. 63 - 28 เม.ย. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
29 เม.ย. 63 - 03 พ.ค. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
01 พ.ค. 63 - 05 พ.ค. 63 14,888 17,888 17,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
06 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
08 พ.ค. 63 - 12 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
13 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
15 พ.ค. 63 - 19 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
20 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
22 พ.ค. 63 - 26 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
27 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 12,888 15,888 15,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน
29 พ.ค. 63 - 02 มิ.ย. 63 11,888 14,888 14,888 3,500 3,000 7,888 25 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx เxxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน