ทัวร์โปรตุเกส Hilight Portugal 7วัน 4คืน บิน(QR)

ทัวร์โปรตุเกส Hilight Portugal 7วัน 4คืน บิน(QR)


เที่ยวโปรติเกส ปอร์โต บราก้า ฟาติมา ลิสบอน ชมภายนอก ของปราสาทและคอนแวนต์แห่งพระคริสต์ในโทม่า Convent of Christ in Tomar ชม มหาวิหารฟาติมา มหาวิหารที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1928 ชมถ้ำโมด้า (Moeda Cave)
41,900 บาท/ท่าน
สายการบิน Emirates
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 30 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ดูไบ
 • วันที่

  2

  ดูไบ-ปอร์โต(มรดกโลก)-โบสถ์แซ่
 • วันที่

  3

  ปอร์โต-บราก้า-กุสมาเรส-อะเวยรู่-โกอิมบรา
 • วันที่

  4

  โกอิมบรา-Nazare-โทม่า-ฟาติมา-มหาวิหารฟาติมา
 • วันที่

  5

  ฟาติมา-บาตาลยา-อัลโคบาซา-ออบิโดส-มาฟรา-ลิสบอน
 • วันที่

  6

  ลิสบอน-ซินตร้า-แหลมโรก้า-มหาวิหารเจอโร นิโม-อิสระช้อปปิ้งย่านถนน Avenida da Liberdade
 • วันที่

  7

  กรุงเทพฯ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
21 ก.พ. 63 - 27 ก.พ. 63 41,900 41,900 41,900 14,900 - - 31
24 ก.พ. 63 - 01 มี.ค. 63 41,900 41,900 41,900 14,900 - - 31
28 ก.พ. 63 - 05 มี.ค. 63 41,900 41,900 41,900 14,900 - - 31
02 มี.ค. 63 - 08 มี.ค. 63 41,900 41,900 41,900 14,900 - - 31
06 มี.ค. 63 - 12 มี.ค. 63 41,900 41,900 41,900 14,900 - - 31
09 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 41,900 41,900 41,900 14,900 - - 31
13 มี.ค. 63 - 19 มี.ค. 63 41,900 41,900 41,900 14,900 - - 31
16 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 41,900 41,900 41,900 14,900 - - 31
20 มี.ค. 63 - 26 มี.ค. 63 41,900 41,900 41,900 14,900 - - 31
23 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 41,900 41,900 41,900 14,900 - - 31
27 มี.ค. 63 - 02 เม.ย. 63 41,900 41,900 41,900 14,900 - - 31

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard มีค่าธรรมเนียม 2.5%

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน