ทัวร์เเกนด์อียิปต์ ไคโร กิซ่า ลักซอร์ 10วัน 7คืน บิน(MS)

ทัวร์เเกนด์อียิปต์ ไคโร กิซ่า ลักซอร์ 10วัน 7คืน บิน(MS)

รหัสทัวร์ : EG_MS00013

ท่านเดินทางสู่กิซ่า Giza นำท่านชม มหาพีระมิด Great Pyramid ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโล 2 ชมวิหารลักซอร์ (The Temple of Luxor) ซึ่งสร้างถวายแก่เทพอมอน-รา กษัตริย์แห่งเทพ ชม อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน (Colossi of Memnon) รูปสลักหินทรายขนาดใหญ่ 2 รูป
89,900 /ท่าน
สายการบิน Egypt Air
โรงแรม 4 ดาว
น้ำหนักกระเป๋า 23 kg

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ไคโร-กิซ่า-มหาพีระมิด-สฟิงซ์-ขี่อูฐ-เมมฟิส-พีระมิดซัคคาร่า-โรงงานทำ กระดาษปาปีรุส-โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
 • วันที่

  3

  ไคโร-ลักซอร์-วิหารคารนัค-วิหารลักซอร์-(พักค้างคืนบนเรือสำราญ 5 ดาว)
 • วันที่

  4

  อนุสาวรีย์แห่งเมมนอน-หุบผากษัตริย์-วิหารฮัคเชฟซุต-อีสน่า-เอ็ดฟู
 • วันที่

  5

  วิหารแห่งเอ็ดฟู-วิหารคอมออมโบ
 • วันที่

  6

  อัสวาน-เขื่อนยักษ์ HIGH DAM-วิหารแห่งฟิเล-ชมเสาหินโอบิลิสก์-ล่องเรือเฟลุคกะ
 • วันที่

  7

  อัสวาน-วิหารอาบูซิมเบล-วิหารพระนางเนเฟอตารี-อัสวาน
 • วันที่

  8

  อัสวาน-บินภายใน-ไคโร-เมืองอเล็กซานเดรีย-ป้อมปราการซิทาเดล-ห้องสมุดแห่งอเล็กซานเดรีย
 • วันที่

  9

  อเล็กซานเดรีย-ไคโร-ป้อมซิทาเดล-สุเหร่าแห่งโมฮัมหมัดอาลี-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอียิปต์ รวมเข้าชมห้องมัมมี่-ข่านเอลคาลีลี่
 • วันที่

  10

  ไคโร-กรุงเทพ

ตารางการเดินทาง

วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
04 ก.พ. 63 - 13 ก.พ. 63 89,900 89,900 58,900 29,900 - - 26 จองด่วน
20 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 89,900 89,900 58,900 29,900 - - 26 จองด่วน
05 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 89,900 89,900 58,900 29,900 - - 26 จองด่วน
19 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 89,900 89,900 58,900 29,900 - - 26 จองด่วน

เงื่อนไขการจองและวิธีการจอง

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxxxx xxxxxxx เxxxxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด  
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน