ทัวร์มองโกเลีย เทศกาลนาดัม พัก 4 ดาว 8วัน 7คืน (CX)

ทัวร์มองโกเลีย เทศกาลนาดัม พัก 4 ดาว 8วัน 7คืน (CX)

เที่ยวมองโกเลีย เทศกาลนาดัม พัก 4 ดาว 8วัน 7คืน อูลันบาตาร์ ทุ่งหญ้าเทอเรลจ์ เจงกีสข่านบนหลังม้า จัตุรัสซุกบาตาร์ อนุสรณ์ไซซาน วัดกานดาน ช้อบปิ้ง แค้มป์เผ่ามองโกล แค้มป์เผ่าคาซัค เทศกาลนาดัม


ทัวร์มองโกเลีย เทศกาลนาดัม พัก 4 ดาว 8วัน 7คืน (CX)
รหัสทัวร์
MN_CX00001
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
06 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67
เดินทางโดย
Cathay Pacific
ราคาเริ่มต้น
99,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สุวรรณภูมิ-ฮ่องกง-อูลันบาตาร์
 • วันที่

  2

  อูลันบาร์ตาร์-จัตุรัสซุกบาตาร์-Chinggis Khaan Museum-วัดกานดาน-ช้อบปิ้ง-โชว์พื้นเมือง
 • วันที่

  3

  อูลันบาตาร์-ค่ายชนเผ่ามองโกล-อุทยานเทอเรลจ์
 • วันที่

  4

  อุทยานเทอเรลจ์-Terelj-หินเต่า-วัดแห่งการปฏิบัติธรรม-ขี่ม้า
 • วันที่

  5

  เทอเรลจ์-เจงกีสช่านบนหลังม้า-บ้านเผ่าคาซัค-อูลันบาตาร์
 • วันที่

  6

  อูลันบาตาร์-Naadam Festival 2024
 • วันที่

  7

  แข่งขันขี่ม้า-Bogd Khaan Palace-Zaisan Memory Hill
 • วันที่

  8

  อูลันบาตาร์-ฮ่องกง-สุวรรณภูมิ

06 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
99,900
พักเดี่ยว
20,000
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
06 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67 99,900 - - 20,000 - - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 11 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน