ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4วัน 2คืน (SL)

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4วัน 2คืน (SL)

เที่ยวไต้หวัน TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4วัน 2คืน ห้ามพลาด ถ่ายรูปอาคารหลากสี ท่าเรือเจิ้นปิง บูราโนแห่งไต้หวัน ถ่ายรูปตึกไทเป101 จากมุมยอดฮิต ซื่อซื่อหนานชุน มูสุดปังวัดขอเงินเทพเจ้า ขอความร่ำรวย ช้อปปังสุดมันส์ ซีเหมินติง กลอเริ่ย เอาท์เล็ท


ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI XIMENDING 4วัน 2คืน (SL)
รหัสทัวร์
TW_SL00079
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
06 พ.ค. 67 - 27 ก.ย. 67
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
10,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินดอนเมือง
 • วันที่

  2

  สนามบินนานาชาติเถาหยวน วัดขอความรวย - สะพานต้าซี - บ้านพักประธานาธิบดี (ไม่รวมค่าเข้า) – หมู่บ้านทหารเก่าซือซือหนานชุน - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)
 • วันที่

  3

  ร้านเครื่องสำอาง - ร้านขนมพายสับปะรด – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน - หมู่บ้านชาวประมงเจิ้งปิง – ซีเหมินติง
 • วันที่

  4

  ร้านสร้อยGermanium – Shopping at Gloria Outlet -สนามบินนานาชาติเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

06 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
10,900
เด็กมีเตียง
10,900
เด็กไม่มีเตียง
10,900
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
8,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,900
เด็กมีเตียง
10,900
เด็กไม่มีเตียง
10,900
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
8,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,900
เด็กมีเตียง
10,900
เด็กไม่มีเตียง
10,900
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
8,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,900
เด็กมีเตียง
10,900
เด็กไม่มีเตียง
10,900
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
8,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,900
เด็กมีเตียง
10,900
เด็กไม่มีเตียง
10,900
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
8,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,900
เด็กมีเตียง
10,900
เด็กไม่มีเตียง
10,900
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
8,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,900
เด็กมีเตียง
10,900
เด็กไม่มีเตียง
10,900
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
8,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,900
เด็กมีเตียง
10,900
เด็กไม่มีเตียง
10,900
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
8,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,900
เด็กมีเตียง
11,900
เด็กไม่มีเตียง
11,900
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
8,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,999
เด็กมีเตียง
10,999
เด็กไม่มีเตียง
10,999
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
8,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
8,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
10,999
เด็กมีเตียง
10,999
เด็กไม่มีเตียง
10,999
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
8,000
Group Size
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
11,999
เด็กมีเตียง
11,999
เด็กไม่มีเตียง
11,999
พักเดี่ยว
4,500
เด็กทารก
8,000
Group Size
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
06 พ.ค. 67 - 09 พ.ค. 67 10,900 10,900 10,900 4,500 8,000 - 30
01 ก.ค. 67 - 04 ก.ค. 67 10,900 10,900 10,900 4,500 8,000 - 30
08 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67 10,900 10,900 10,900 4,500 8,000 - 30
15 ก.ค. 67 - 18 ก.ค. 67 10,900 10,900 10,900 4,500 8,000 - 30
19 ส.ค. 67 - 22 ส.ค. 67 10,900 10,900 10,900 4,500 8,000 - 30
26 ส.ค. 67 - 29 ส.ค. 67 10,900 10,900 10,900 4,500 8,000 - 30
02 ก.ย. 67 - 05 ก.ย. 67 10,900 10,900 10,900 4,500 8,000 - 30
09 ก.ย. 67 - 12 ก.ย. 67 10,900 10,900 10,900 4,500 8,000 - 30
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 11,900 11,900 11,900 4,500 8,000 - 30
16 ก.ย. 67 - 19 ก.ย. 67 10,999 10,999 10,999 4,500 8,000 - 30
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 11,999 11,999 11,999 4,500 8,000 - 30
23 ก.ย. 67 - 26 ก.ย. 67 10,999 10,999 10,999 4,500 8,000 - 30
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 11,999 11,999 11,999 4,500 8,000 - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 14 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน