ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบ็ทสึ โทยะ ซัปโปโร

รหัสสินค้า : ZHOK25

ญี่ปุ่น โอตารุ โนโบริเบ็ทสึ โทยะ ซัปโปโร

5 วัน 3 คืน ราคาเริ่ม 23,999.-

เดินทางโดยสายการบิน Nok Scoot


ดื่มด่ำความงามแสนโรแมนติก ณ คลองโอตารุ นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน

อิ่มอร่อยบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด เที่ยวครบ จัดเต็ม ไม่มีวันอิสระ


โอตารุ

คลองโอตารุ

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

ถนนซาไกมาชิ

ลานกิจกรรมหิมะ

โนโบริเบ็ทสึ

หุบเขานรกจิโกกุดานิ

นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน

จุดชมวิวทะเลสาบโทยะ

ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

อุทยานโมอาย

พระใหญ่อะตะมะไดบุตสึ

หอนาฬิกาซัปโปโร

ดิวตี้ฟรี

มิตซุยเอ้าท์เล็ท

บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์-3-ชนิด

ตลาดปลาฮอกไกโดโจไก


รายละเอียดโปรแกรม คลิ๊ก


อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                 
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.          
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน            
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)


จำนวน
THB 23,999.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 130,626