โตเกียว ฟูจิ ฟรีเดย์

รหัสสินค้า : XJ173

โตเกียว ฟูจิ ฟรีเดย์ TOKYO FUJI FREEDAY

5วัน 3คืน ราคาเริ่ม 18,888.-DAY 1 : กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - เที่ยวบินที่ XJ606 ( 10.45 - 19.40 น. )

DAY 2 : นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – ทะเลสาบคาวากูจิโกะ + กระเช้าลอยฟ้า คาจิ คาจิ

– โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ 

DAY 3 : หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ 

DAY 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ - เที่ยวบินที่ XJ607 ( 20.55 - 01.35 น. +1 )

DAY 5 : สนามบิน ดอนเมือง


รายละเอียดโปรแกรม คลิ๊ก


อัตราค่าบริการรวม

  •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน 
  •   ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 
  •  โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3ท่าน/ห้อง) 
  •   ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ   
  •   ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ  
  •   ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
  •   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

×       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

×     ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน15วัน)

×       หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า

×       ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

×       ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

×       ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

×      ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน


จำนวน
THB 18,888.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 130,626