ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโตะ ฟูจิ 5วัน 3คืน

รหัสสินค้า : XJ151

NAGOYA MATSUMOTO FUJI 5D3N

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า มัตสึโมโตะ ฟูจิ 5วัน 3คืน

กำหนดการเดินทางเดือนมกราคม - มีนาคม 2563

โดยสายการบินแอร์เอซียเอ็กซ์ AIR ASAI X (XJ)


รายละเอียดโปรแกรม คลิ๊ก


ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซนท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน

อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้

อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง

เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า

สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า

ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ

FREE WIFI ON BUS

พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว อุณหภูมิ

05-09 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

06-10 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

07-11 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

08-12 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

09-13 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

10-14 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

11-15 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

12-16 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

13-17 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

14-18 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

15-19 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

16-20 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

17-21 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

18-22 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

19-23 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

20-24 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

21-25 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

22-26 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

23-27 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

24-28 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

25-29 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

26-30 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

27-31 มกราคม 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

01-05 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

02-06 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

03-07 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

04-08 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

05-09 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

06-10 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

07-11 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

08-12 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

09-13 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

10-14 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -3°C - 8°C 

11-15 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 8°C 

12-16 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 8°C 

13-17 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 8°C 

14-18 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 8°C 

15-19 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 8°C 

16-20 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 8°C 

17-21 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -1°C - 8°C 

18-22 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -1°C - 8°C 

19-23 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

20-24 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

21-25 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

22-26 กุมภาพันธ์ 2563 24,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

23-27 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

24-28 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

25-29 กุมภาพันธ์ 2563 23,888.- 7,900.- -2°C - 10°C 

26 กุมภาพันธ์-01 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C 

27 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C 

28 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C 

29 กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C 

01-05 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 1°C - 8°C 

02-06 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 10°C 

03-07 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 10°C 

04-08 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 10°C 

05-09 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 10°C 

06-10 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 2°C - 10°C 

07-11 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C 

08-12 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C 

09-13 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C 

10-14 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C 

11-15 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 4°C - 11°C 

12-16 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 11°C 

13-17 มีนาคม 2563 23,888.- 7,900.- 6°C - 11°C 

14-18 มีนาคม 2563 19,888.- 7,900.- 6°C - 13°C 

15-19 มีนาคม 2563 20,888.- 7,900.- 6°C - 13°C 


+สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง+

** ปล. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป**

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่านบริษัทขอสงวนสิทธิ์ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

อัตราค่าบริการรวม

ü ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน

ü ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

ü โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ü ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  

ü ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 

ü ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

ü ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

×        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ

×        ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

×        หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า

×        ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

×        ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

×        ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง

×        ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน


เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน :

« มัดจำท่านละ 15,000 บาท ภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน

« ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

·        หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่

·        หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข

·        เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

·        หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล์

·        ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น


โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม


เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ได้เงินคืนทั้งหมด

·        ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วัน ได้เงินคืน 70 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ทั้งหมด

·        ยกเลิกหลัง 14 วัน ไม่ได้ค่าทัวร์คืน

·        กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรง หรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบิน พิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT ขอสงวนสิทธิ์ ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี ทั้งมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด เนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

1.     ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)

2.     สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)

3.     ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)

4.     กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

1.     หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน 

2.     กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น

3.     ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน

4.     เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ


หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

1.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน

2.    ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

3.    บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ

4.    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

5.    บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

6.    เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

7.    รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

8.    การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 

9.    กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

12. กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม

14. บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง รวมจำนวน 2 ขวด

15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

จำนวน
THB 19,888.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 131,992