เกาหลี ซอรัค โซล [เลสโก ฮิตซอรัค] 6 วัน 3 คืน

รหัสสินค้า : ZICN27

เกาหลี ซอรัค โซล [เลสโก ฮิตซอรัค] 6 วัน 3 คืน

ชมใบไม้เปลี่ยนสีสุดสวยที่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

ตะลุยสวนฮานึลปาร์ค

เดินเก๋ท่ามกลางบรรยากาศดอกหญ้าบาน

โรแมนติคไปกับเกาะนามิ


รายละเอียดโปรแกรม คลิ๊ก


ราคาเริ่ม 15,999.-/ท่าน


***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน

หรือท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน**อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                             

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                           

- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน                               

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          

- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                                

- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง

รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

x ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

x ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 


จำนวน
THB 15,800.00
THB 15,999.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 131,994