ทัวร์เกาหลี WONDERFUL TULIP 6วัน3คืน

SKU : KXJ17

เกาะนามิ-เอเวอร์แลนด์-ซูวอน-โซล(6วัน3คืน)


ดาวน์โหลดโปรแกรม


PROGRAM DETAIL

วันที่ 1

ท่าอากาศยานดอนเมือง

วันที่ 2

อินชอน - เกาะนามิ - เดอะการเด้นออฟมอนิ่งคาล์ม - SOYANGGANG SKY WALK

วันที่ 3

พระราชวัง ฮวาซอง แฮงกุง - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (รวมบัตร) - COSMETIC SHOP - SEOUL TOWER (ไม่รวมขึ้นลิฟต์) - FLOATING ISLAND                                                 

วันที่ 4

พิพิธภัณฑ์สาหร่าย-ใสชุดฮันบก-วัดโชเกซา - คลองชองเกชอน - SEOULLO 7017 DUTY FREE - ช้อปปิ้งเมียงดง

วันที่ 5

ช้อปปิ้ง ย่านฮงแด - HYUNDAI OUTLET – SUPER MARKET

วันที่ 6

ท่าอากาศยานอินชอน - ท่าอากาศยานดอนเมือง


FLIGHTS

AIR ASIA X

DEPARTURE FLIGHT:XJ700 (02.50-10.05)ARRIVAL FLIGHT:XJ703 (01.05-04.55)


PRICE

ประเภทราคา (บาท)

ราคาผู้ใหญ่ 14,888

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (เสริมเตียง) 14,888

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่เสริมเตียง) 14,888

พักเดี่ยว 4,500

ทารก (อายุ 0-2 ปี) 5,000

มัดจำ 8,000


หมายเหตุ

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ

กรุณาแจ้งบริษัท ก่อนทำการจอง มิฉะนั้น บริษัทฯ มิสามารถรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ราคาทัวร์รวม

- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันกลับได้ ต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น ) ที่นั่งเป็นไปตามสายการบินจัดสรรตามกรุ๊ปทัวร์ ไม่สามารถระบุได้

- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า

- ค่ายานพาหนะนำเที่ยวตามรายการ

ค่าน้ำหนักสัมภาระ สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ) กำหนดน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องไป-กลับ ท่านละ 20 กก. สัมภาระถือขึ้นเครื่อง(Carry on) 7 กก.

- ค่าหัวหน้าทัวร์นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง การชดเชยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกรณีเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง500,000บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้


ราคาทัวร์ไม่รวม

Ö ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

Ö ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทั้งทริป(ชำระค่าทิปที่สนามบินวันเช็คอิน)

Ö ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงินในนามบริษัทหรือต้องการใบกำกับภาษี)

Ö ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินจากสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)

Ö ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3)ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก

(สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)


การอัพเกรดที่นั่ง สามารถอัพเกรดได้เฉพาะ Hot Seat สำหรับที่นั่งBusiness/Premium ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่สามารถอัพที่นั่งได้

ที่นั่ง Hot Seat ราคา 2,200 บาท/เที่ยว เป็นที่นั่งที่มีพื้นที่ว่างที่มากกว่าที่นั่งมาตรฐาน ด้วยพื้นที่วางขาที่กว้างเป็นพิเศษ มีพื้นที่พอที่จะสามารถยืดขาได้อย่างเต็มที่

 **กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือก่อนเดินทาง10วันเท่านั้นพร้อมชำระค่าน้ำหนัก**

-      ซื้อนำหนักเพิ่ม     5 กก. ชำระเพิ่ม 600 บาท

-      ซื้อน้ำหนักเพิ่ม     10 กก. ชำระเพิ่ม 1,000 บาท

-    ซื้อน้ำหนักเพิ่ม 20กก. ชำระเพิ่ม 2,000 บาท


ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน

*ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน *

จำนวน
THB 14,888.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 123,357