มัลดีฟส์ พัก Holiday Inn Resorts Kandooma

รหัสสินค้า : holidayinnresorts

แพคเกจมัลดีฟส์ พัก Holiday Inn Resorts Kandooma


  BEACH VIEW VILLA พีเรียดการเดินทาง

พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ

09 มกราคม – 30 เมษายน 2019 39,900

01 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2019 32,900

01 สิงหาคม – 31 ตุลาคม 2019 35,900

**หากต้องการ Upgrade ห้องพักโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่**

อัตรานี้รวม :

/ ค่าห้องพักตามแบบ ที่ท่านได้ทำการจอง

/ เรือ Speed boat

/ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ขาไป-กลับ โดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – มาเล่

Bed & Breakfast อาหารเช้าเท่านั้น สามารถซื้อมื้ออาหารเพิ่มได้

ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )


อัตรานี้ไม่รวม

X  อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางโรงแรม


อาหารเพิ่มเติม ราคาต่อคืน/ท่าน เด็กอายุ 4-11 ปี ข้อมูลเพิมเติม

Full Board 4,000 เด็กทานฟรีที่ Kandooma Café

มาพร้อมกับผู้ใหญ่ที่จ่ายเงินเต็มจำนวน Kandooma Café

All Inclusive 5,800 1,800 Kandooma Café

 

 

คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ

                 Bed & Breakfast = อาหารเช้า เท่านั้น

                 Half Board = อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม

                 Full Board = อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม

                 All Inclusive = อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ

* ราคาอาหารสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีฟรีที่ Kandooma Cafe ยกเว้นช่วงคริสต์มาสและเทศกาล*

** ราคาสำหรับเด็กหากเด็กไม่ได้มาพร้อมกับผู้ใหญ่ที่ชำระเงินเต็มจำนวน**


นโยบายค่าธรรมเนียมสำหรับเด็ก (เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี)     

1.     เด็กต้องมีผู้ใหญ่อย่างน้อย 1 คนที่เป็นแขกของโรงแรมต้องสั่งอาหารจานหลักอย่างน้อยหนึ่งรายการจากเมนูเต็มราคา        

2.     เด็กจะต้องรับประทานอาหารในร้านอาหารจากเมนูสำหรับเด็ก (หนึ่งจานหลักและของหวานหนึ่งชิ้นต่อเด็กหนึ่งคน) 

3.     จำกัด เด็กไม่เกิน 4 คนต่อครอบครัวต่อมื้ออาหารหรือเด็ก 2 คนต่อผู้ปกครอง/มื้อ

           

X  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

X  ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

X  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

X  ค่า handling fee ท่านละ 10 USD


หมายเหตุ

    ท่านสามารถเช็คอินได้ในเวลา 14.00 น./เช็คเอ้าท์ได้ในเวลา 12.00 น. (สามารถเรทเช็คเอ้าท์ได้ถึง 18.00 น *ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้เข้าพักของโรงแรมในวันนี้น)


การชำระเงิน

Ø ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเต็มจำนวน บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 3 วันทำการ

Ø หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง


การยกเลิก

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี)


ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่จำเป็นให้ทราบล่วงหน้า


จำนวน
THB 32,900.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 130,626