มัลดีฟส์ พัก Adaaran Club Rannalhi

รหัสสินค้า : AdaaranClubRannalhi

แพคเกจมัลดีฟส์ พัก Adaaran Club Rannalhi


·                  Standard Bungalow


พีเรียดการเดินทาง พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ


11 มกราคม – 31 มีนาคม 2019 30,900


1  เมษายน – 30 เมษายน 2019 30,900


หากต้องการ Upgrade ห้องพัก โปรดติดต่อเจ้าหน้าที


อัตรานี้รวม :

1.      ห้องพักตามแบบที่ท่านได้ทำจองมา

2.      เรือ Speed boat รับ-ส่ง ระหว่างสนามบินมาเล่-โรงแรม-สนามบินมาเล่

3.      ตั๋วเครื่องบินขาไป สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – มาเล่

4.      บริการเครื่องดื่มต้อนรับและผ้าเย็นเมื่อเดินทางถึงรีสอร์ท

5.      น้ำดื่มภายในห้องพักวันละ 2 ขวด

6.      บริการ Wi-Fi พื้นที่ส่วนกลางและภายในห้องพัก

7.      อาหาร 2 มื้อ เช้า – เย็น

8.      ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

9.      ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )


อัตรานี้ไม่รวม :

1.      อาหารการรับประทานอาหารภายในวิลล่า / การรับประทานอาหารมื้อพิเศษหรือเมนูพิเศษ

2.      ค่าเครื่องดื่มและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ตามรายการกำหนด

3.      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

4.      ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ

5.      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

6.      Handling Fee 10 usd


การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเต็มจำนวน บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากมีการทำจองสำรองโปรแกรมท่องเที่ยวแล้ว 3 วันทำการ

การยกเลิก

หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน(ไม่คืนเงินในทุกกรณี)

การเช็คอิน / เช็คเอาท์

เช็คอินเวลา 14.00น./เช็คเอาท์เวลา 12.00น.

หากเป็นไปได้ผู้มาถึงตอนเช้าอาจเช็คอินก่อน 14.00น. และขึ่นอยู่กับความพร้อมให้บริการ

Honeymoonoffer(PriorNotice tobeGiven)

Honeymoon offer (To be informed at the time of booking and wedding certificate copy to be submitted and the travel should be within 6 months from date of marriage) Cake , Bottle of Wine and Bed Decoration

Silver&GoldAnniversary

Silver & Gold Anniversary (To be informed at the time of booking and wedding certificate copy to be submitted and the travel should be applicable to the anniversary date) Fruit Basket and Bed Decoration & Candle Lit Dinner

Birthday Offer

Birthday Offer (To be informed at the time of booking and will be cross checked at the time of check in at the resort) Cake and Bed Decoration & Candle Lit Dinner

หมายเหตุ

เอกสารประกอบการเดินทาง ใช้หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

       คำอธิบายรายการอาหารแบบต่างๆ

                 Bed & Breakfast   อาหารเช้า เท่านั้น

                 Half Board        อาหารเช้า, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม

                 Full Board        อาหารเช้า, อาหารกลางวัน, อาหารเย็น และ ไม่รวมเครื่องดื่ม

                 All Inclusive       อาหารทุกมื้อ และ รวมเครื่องดื่มตามรายการ

        อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา

                ในกรณีที่มีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่เดินทาง

        หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผล ใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

·      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

·      บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง

·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาย การจลาจลหรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆที่เกิดเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ

·      บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากโรงเเรมหรือบริษัทขนส่ง เมื่อเกิดการสูญหาย ของสัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว

·      ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้      

·      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ


ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่จำเป็นให้ทราบล่วงหน้า


จำนวน
THB 30,900.00

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 131,814