ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 8 วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 8 วัน 7คืน

ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สเปน-อิตาลี-ฝรั่งเศส 8 วัน 7 คืน (Cruise Only)


ล่องเรือสำราญทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 8 วัน 7คืน
รหัสทัวร์
CRU_0139
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
MSC Seaview
MSC Seaview
ราคาเริ่มต้น
659 USD/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 Barcelona, Spain - 17.00
2 Cannes , France 08.30 17.30
3 Genoa (Portofino), Italy 07.00 18.00
4 La Spezia (Cinque Terre), Italy 07.00 18.00
5 Civitavecchia (Rome), Italy 07.00 19.00
6 At Sea - -
7 Palma de Mallorca, Spain 09.00 23.00
8 Barcelona, Spain 08.00 -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
17.00

ท่าเรือ
Cannes , France
เวลาเรือถึง
08.30
เวลาเรือออก
17.30

ท่าเรือ
Genoa (Portofino), Italy
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
La Spezia (Cinque Terre), Italy
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Civitavecchia (Rome), Italy
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
19.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Palma de Mallorca, Spain
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
23.00

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 7 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)
 • ภาษีท่าเรือ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ทิปพนักงานบนเรือ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถ้ามี)
 • ค่าทัวร์บนฝั่ง(Shore Excursion)ในแต่ละเมืองที่เรือจอดเทียบท่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ท, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน
 • แพ็คเกจ Wifi, แพ็คเกจเครื่องดื่ม บนเรือ
 • อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 • ค่า PCR (ถ้ามี ตามที่รัฐกําหนด)
 • ค่าประกันการเดินทาง รวมถึงค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
 • ค่าทํา Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

 หมายเหตุ

 • สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 • ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน