ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือ MSC BELLISSIMA โยโกฮามา น่านน้ำสากล เจจู ฟูกุโอกะ คุมาโมโตะ 7 วัน 6 คืน

ล่องเรือ MSC BELLISSIMA โยโกฮามา น่านน้ำสากล เจจู ฟูกุโอกะ คุมาโมโตะ 7 วัน 6 คืน

ล่องเรือ MSC BELLISSIMA โยโกฮามา น่านน้ำสากล เจจู ฟูกุโอกะ คุมาโมโตะ 7 วัน 6 คืน ล่องน่านน้ำสากล - สนุกกับกิจกรรมบนเรืออย่างเต็มที่ เกาะเชจู, เกาหลี


ล่องเรือ MSC BELLISSIMA โยโกฮามา น่านน้ำสากล เจจู ฟูกุโอกะ คุมาโมโตะ 7 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์
CRU_0138
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
27 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 66
เดินทางโดย
MSC Bellissima
MSC Bellissima
ราคาเริ่มต้น
1,239 USD/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 THU YOKOHAMA, JAPAN - 18.00
2 FRI High Seas - -
3 SAT Gangjeong/Jeju Island 14.00 21.00
4 SUN Fukuoka (Hakata) 09.00 18.00
5 MON Yatsushiro/Kumamoto 07.30 17.00
6 TUE High Seas - -
7 WED YOKOHAMA 08.00 -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
YOKOHAMA, JAPAN
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
High Seas
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Gangjeong/Jeju Island
เวลาเรือถึง
14.00
เวลาเรือออก
21.00

ท่าเรือ
Fukuoka (Hakata)
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Yatsushiro/Kumamoto
เวลาเรือถึง
07.30
เวลาเรือออก
17.00

ท่าเรือ
High Seas
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
YOKOHAMA
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
พฤ. 27 ก.ค. - พ. 02 ส.ค. 66 Oceanview Stateroom 2,030 - - - -
Balcony Stateroom 2,438 - - - -

พฤ. 27 ก.ค. - พ. 02 ส.ค. 66
(ห้องพัก : Oceanview Stateroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
2,030 USD

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
2,438 USD

 อัตรานี้รวม

 • ห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 7 คืน (พักสองท่านต่อห้อง), ภาษีท่าเรือ
 • ภาษีท่าเรือ
 • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ทิปพนักงานบนเรือ 14.50 USD ต่อท่าน x 6 คืน (87USD)
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป –กลับ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า(ถ้ามี)
 • ค่าทัวร์บนฝั่ง(Shore Excursion)ในแต่ละเมืองที่เรือจอดเทียบท่า
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ท, ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • รถรับส่ง สนามบิน ท่าเรือ สนามบิน
 • แพ็คเกจ Wifi, แพ็คเกจเครื่องดื่ม บนเรือ
 • อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
 • ค่า PCR (ถ้ามี ตามที่รัฐกําหนด)
 • ค่าประกันการเดินทาง รวมถึงค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเที่ยว
 • ค่าทํา Vaccine Passport หรือ ลงทะเบียน E-Vaccine Passport

 หมายเหตุ

 • สำหรับผู้มีครรภ์ กรณีอายุครรภ์เกิน 24 สัปดาห์ ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือ
 • ลูกค้าต้องเตรียมพาสปอร์ตมา ณ วันเดินทางทุกครั้ง และต้องมีอายุมากว่า 180 วัน นับจากวันเดินทางกลับ
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย ไม่ว่ากรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของไทยไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน, การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการท่องเที่ยวให้เหมาะสมตามสภาพอากาศและฤดูกาล หรือเกิดเหตุสุดวิสัยในการเดินทาง
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จำนวนผู้เข้าชม 22 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน