ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ 8วัน

ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ 8วัน

ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ อัมสเตอร์ดัม-เลมเมอร์-ฮาร์ลิงเงน-ไนเมเคิน-วีเร่-ร็อตเตอร์ดัม-โชนโฮเฟ่น-ซานดัม-อัมสเตอร์ดัม


ล่องเรือสำราญ ชมมนต์เสน่ห์ของเนเธอร์แลนด์ 8วัน
รหัสทัวร์
CRU_0127
จำนวนวันเดินทาง
8วัน
กำหนดการเดินทาง
08 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66
เดินทางโดย
River Empress
River Empress
ราคาเริ่มต้น
185,000 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 อัมสเตอร์ดัม (ลงเรือ) - -
2 อัมสเตอร์ดัม-เลมเมอร์-ฮาร์ลิงเงน - -
3 ฮาร์ลิงเงน - -
4 ไนเมเคิน - -
5 วีเร่ - -
6 ร็อตเตอร์ดัม, โชนโฮเฟ่น - -
7 โชนโฮเฟ่น, ซานดัม, อัมสเตอร์ดัม - -
8 อัมสเตอร์ดัม (ออกจากเรือ) - -

วันที่ 1 : ()

ท่าเรือ
อัมสเตอร์ดัม (ลงเรือ)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
อัมสเตอร์ดัม-เลมเมอร์-ฮาร์ลิงเงน
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ฮาร์ลิงเงน
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ไนเมเคิน
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
วีเร่
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ร็อตเตอร์ดัม, โชนโฮเฟ่น
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
โชนโฮเฟ่น, ซานดัม, อัมสเตอร์ดัม
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
อัมสเตอร์ดัม (ออกจากเรือ)
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

แผนที่เดินทางเรือ

แผนที่เดินทางเรือ
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
อ. 08 ส.ค. - พ. 16 ส.ค. 66 DELUXE (151 SQ.FT.) 185,000 - - - -

อ. 08 ส.ค. - พ. 16 ส.ค. 66
(ห้องพัก : DELUXE (151 SQ.FT.))

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
185,000 บาท

 อัตรานี้รวม

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (ห้องพักบนเรือสำราญ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ –อัมสเตอร์ดัม – กรุงเทพฯ
 • ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • ค่ารถรับส่งจากสนามบิน – ท่าเรือ – สนามบิน (กรณีเดินทางมาถึงวันที่เรือออกเดินทาง)
 • กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ
 • ค่าแพ็คเกจเครื่องดื่มบนเรือสำราญ และ WIFI บนเรือตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานบนเรือ

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
จำนวนผู้เข้าชม 26 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน