ล่องเรือสำราญ Cruises

     
 ล่องเรือสำราญ WORLD DREAM

 ฮ่องกง-น่านน้ำสากล-ฮ่องกง
 เดินทาง 1-3 ก.พ. 62 (3วัน2คืน)
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท/ท่าน

พักโรงแรมลอยน้ำสุดหรู5ดาว
หมุนกังหันปรับดวงวัดแชกงมิว
จัดเต็มช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย
เที่ยวฮ่องกงจัดเต็ม2วัน

อัตรานี้รวม
- ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ  Hongkong Airline
- City Tour ฮ่องกง
- หัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดทริป

 

 
ดาวน์โหลด

โปรแกรม

ล่องเรือสำราญ COSTA VENEZIA ทัวร์สงกรานต์

เส้นทาง : สิงคโปรค์ - แหลมฉบัง 5วัน 4คืน

เดินทาง 13-17 เมษายน 2562

Program Tour : SINGAPORE – Laem Chabang (THAILAND)
5 DAYS 4 NIGHTS 13-17 April 2019

ประเภทห้องพักบนเรือ

COSTA VENEZIA

ผู้ใหญ่
ท่านล่ะ

(พัก 2 ท่าน/ห้อง)

ผู้ใหญ่
คนที่ 3 / 4

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยว

Inside Classic

26,900

22,900

17,900

33,800

Balcony Classic

38,900

22,900

17,900

52,800

Mini Suite

 

                             โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

Suite

Grand Suite

 

อัตรานี้รวม:
1. ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
2. ตั๋วเครื่องบินขาไป สายการบินแอร์เอเชีย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – สิงคโปร์
3. รถรับส่งขากลับจากแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ
4. อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
5. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
6. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
7. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี

 อัตรานี้ไม่รวม:

1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 14.5 USD/คืน เด็กท่านละ 7.25 USD/คืน
2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์สิงค์โปร์ท่านละ 300 บาท
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
5. ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
7. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 25,900.-
ดาวน์โหลด

โปรแกรมดาวน์โหลด

โปรแกรม

ล่องเรือสำราญ COSTA VENEZIA ทัวร์สงกรานต์

เส้นทาง : สิงคโปรค์ - แหลมฉบัง 5วัน 4คืน

เดินทาง 13-17 เมษายน 2562

Program Tour : SINGAPORE – Laem Chabang (THAILAND)
5 DAYS 4 NIGHTS 13-17 April 2019

ประเภทห้องพักบนเรือ

COSTA VENEZIA

ผู้ใหญ่
ท่านล่ะ

(พัก 2 ท่าน/ห้อง)

ผู้ใหญ่
คนที่ 3 / 4

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยว

Inside Classic

26,900

22,900

17,900

33,800

Balcony Classic

38,900

22,900

17,900

52,800

Mini Suite

 

                             โปรดสอบถามเจ้าหน้าที่

Suite

Grand Suite

 

อัตรานี้รวม:
1. ห้องพักบนเรือสำราญ 4 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
2. ตั๋วเครื่องบินขาไป สายการบินไทย ชั้นประหยัด เส้นทาง กรุงเทพ – สิงคโปร์
3. รถรับส่งขากลับจากแหลมฉบัง - กรุงเทพฯ
4. อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
5. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
6. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
7. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
8. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ในกรณีที่เสียชีวิต (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี)
9. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท (สำหรับผู้ที่อายุไม่เกิน 70 ปี

 

อัตรานี้ไม่รวม:
1. ค่าทิปพนักงานบนเรือ ผู้ใหญ่ ท่านละ 14.5 USD/คืน เด็กท่านละ 7.25 USD/คืน
2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์สิงค์โปร์ท่านละ 300 บาท
3. ค่าทัวร์เสริมบนฝั่งตามเมืองต่างๆ ที่เรือจอด
4. อาหารพิเศษที่ท่านสั่งเพิ่มเติมกับทางเรือ
5. ค่าเพคเกจน้ำดื่มบนเรือสำราญ
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์
7. ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
8. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าเครื่องดื่ม ฯลฯ

 26,900.-
 ดาวน์โหลด

โปรแกรม
 

ดาวน์โหลด
โปรแกรม

ล่องเรือสำราญ ญี่ปุ่น - เกาหลี สุดหรู ระดับ 5 ดาว

เที่ยวครบ 2 ประเทศ 6วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น 49,900.- บาท/ท่าน

เดินทาง

8 - 13 / 22 - 27 กรกฎาคม 2562

5 - 10 /19 - 24 สิงหาคม 2562

 

 49,900  

 

ญี่ปุ่น - เกาหลี COSTA neo ROMANTICA สุดหรูระดับ 5 ดาว
เที่ยวครบ 2 ประเทศ
โรงแรมลอยน้ำสุดหรูระดับ 5 ดาว
พร้อมบริการอาหารครบทุกมื้อ
กิจกรรมบนเรือสุดน่าประทับใจ

 

 

Visitors: 127,906