รับยื่นวีซ่าจีน

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าจีน

สัญชาติไทย

จานวนคร้ังในการ

เข้า-ออก

รวมค่าธรรมเนียม/คน

 

 

 

แบบทั่วไป

แบบเร่งด่วน

แบบเร่งด่วนพิเศษ

 

 

 

 

   

 

1ครั้ง

2,000

3,050

3,650

 

 

 

 

   

2ครั้ง

3,000

4,050

4,650

 

 

 

 

 

 

หลายครั้งภายใน 6 เดือน

4,000

5,050

5,650

 

 

 

 

 

 

หลายครั้งภายใน 12 เดือน

5,500

6,550

7,150

           

หมายเหตุ:
(1) ค่าธรรมเนียมวีซ่าจะถูกเรียกเก็บโดยศูนย์ฯ วีซ่า ในนามของสถานทูตจีนและสถานกงสุลจีน
(2) ค่าบริการการยื่น ขอวีซ่าจะถูกเรียกเก็บโดยทางศูนย์ฯ วีซ่า
(3) ผู้สมัครจะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด = ค่าธรรมเนียมวีซ่า+ค่าบริการการยื่นขอวีซ่า
(4) สาหรับผู้ที่มีสัญชาติอื่นๆ ในการจ่ายชาระค่าธรรมเนียมและค่าบริการอาจมีความแตกต่างจากที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นอัน เนื่องมาจาก หลักเกณฑ์ต่างตอบแทน ตามมาตรฐานการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ เรื่องโดย : @ipookpui DPlus Guide Team | ที่มาข้อมูลและภาพ : ศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน ประจำกรุงเทพฯ


ระยะเวลาการทำการ

  ศูนย์วีซ่าให้บริการต่อไปนี้:

1. แบบทั่วไป :ใช้เวลาทำการประมาณ 4 วันทำการ(กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด )

2. แบบเร่งด่วน:ใช้เวลาทำการประมาณ 2 วันทำการ(กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)

             (สำหรับการยื่นคำร้องกรณีพิเศษ กรุณาสอบถามที่ศูนย์วีซ่าจีนด้วยตัวเอง)

ข้อควรระวัง : ยื่นคำร้องแบบเร่งด่วนจะเปิดให้บริการช่วงเช้าถึงเวลา 11.00 น. และรับคืนเอกสารในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 15.30 น. ของวันถัดไป

 

กฎใหม่!! วีซ่าจีนออกระเบียบสำหรับรูปถ่าย อ่านไว้ไม่เสียเที่ยว

สถานทูตจีน ออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับ รูปภาพสำหรับใช้ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน จากเดิมที่เคยมีระเบียบไว้ว่าต้องใช้รูปถ่ายฉากสีขาวหรือสีฟ้า ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป แต่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ได้มีประกาศจากศูนย์บริการยื่นขอวีซ่าจีน ประจำกรุงเทพฯ กำหนดให้รูปภาพต้องสอดคล้องตามกฎระเบียบ ดังนี้

1. รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. ขนาดของรูปถ่าย48 มม.x 33 มม.ความกว้างส่วนศีรษะ15มม. ถึง 22มม.ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33 มม. ดังรูปตัวอย่าง

สถานฑูตจีนออกกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับรูปภาพสำหรับใช้ยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา
4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ
6. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น

ตัวอย่างรูปถ่ายที่ถูกต้อง

ตัวอย่างรูปภาพที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง รูปภาพสำหรับการยื่นขอวีซ่าประเทศจีน

สำหรับกฎของรูปถ่ายที่ใช้ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนนี้ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ทางศูนย์วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯ จะต้องเรียนผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจีนให้ทราบว่า หากถูกปฏิเสธในการอนุมัติวีซ่า เนื่องจากสาเหตุรูปถ่ายไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ยื่นคำร้องจะเป็นฝ่ายรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

บริษัทรับทำวีซ่าในไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นการปรับเปลี่ยนระเบียบการสำหรับการใช้รูปภาพยื่นขอวีซ่าจีนครั้งนี้ว่า จากหลายกรณีที่ผ่านมา ผู้เข้าใช้บริการรับทำวีซ่ามีการใช้ขนาดรูปที่หลากหลาย รูปไม่ได้มาตรฐาน ยกตัวอย่างเช่น นำรูปที่เคยถ่ายไว้อยู่แล้วขนาด 1 นิ้ว หรือ รูปภาพที่เคยถ่ายตอนยื่นขอวีซ่าประเทศอื่นๆ ซึ่งขนาดภาพใหญ่กว่ามากมายื่นขอวีซ่าจีน ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 2559 ที่ผ่านมา ได้มีเอกสารการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนถูกตีกลับมาเป็นจำนวนมาก เพราะไม่เป็นไปตามระเบียบรูปภาพใหม่ที่เพิ่งประกาศและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด

เพราะฉะนั้น ใครที่กำลังจะไปเที่ยวจีน และยังไม่ได้ขอวีซ่า ทางทีดีควรไปถ่ายรูปใหม่ที่ร้านเพื่อใช้ในการยื่นขอวีซ่าจีนโดยเฉพาะ ทำตามระเบียบที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งทางร้านถ่ายรูปให้ทราบถึงขนาด และระยะการถ่ายภาพด้วยก็จะดีที่สุด วันไปยื่นขอจะได้ไปต่อคิวไม่เสียเที่ยวนะจ๊ะประเภทวีซ่าจีน

กรุณาอ่านรายละเอียดของวีซ่าเเต่ละประเภทเเละเลือกประเภทที่เหมาะสมในการยื่นขอวีซ่า

วัตถุประสงค์

ประเภทวีซ่า

คำอธิบายประเภทวีซ่า

การติดต่อ การเดินทาง การทัศนศึกษา

F

เพื่อการเดินทางแลกเปลี่ยน เข้าเยี่ยมชม การดูงานทัศนศึกษาในประเทศจีน

ธุรกิจการค้า

M

เพื่อการทำธุรกิจการค้า

การท่องเที่ยว 

L

เพื่อการท่องเที่ยวในประเทศจีน

ครอบครัวการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมการเยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนถาวร

Q1

ผู้สมัครที่ขอวีซ่าไปพบกับครอบครัวนั้น ควรเป็นสมาชิกของครอบครัวจีน หรือ เป็นสมาชิกของครอบครัวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์พำนักอาศัยอยู่จีนอย่างถาวรมาแล้ว

ผู้สมัครไม่ว่าจะอยู่ในความสัมพันธ์อุปการะเลี้ยงดูหรือเพราะเหตุผลอื่นๆที่จะขอเข้าไปอาศัยอยู่ประเทศจีนนั้น ขอเข้าอาศัยอยู่ในประเทศจีนมากกว่า180 วันขึ้นไป

"สมาชิกในครอบครัว" หมายถึงคู่สมรสพ่อเเม่ ลูก คู่สมรสของลูก พี่น้องปู่ย่าตายายลูกหลานเเละคู่สมรสของพ่อแม่

Q2

ในการเข้าเยี่ยมญาติในช่วงระยะเวลาสั้นๆนั้น ผู้สมัครจะต้องมีญาติที่เป็นสัญชาติจีนในประเทศจีนหรือมีญาติชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรในประเทศจีน จึงจะสามารถเข้าพำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีนได้ไม่เกิน 180 วัน

การเข้าเยี่ยมชม การดูงาน หรือการทำงาน การเรียนต่อในประเทศจีน ; ตลอดจนธุระส่วนตัว

การเข้าเยี่ยมชมการดูงานหรือการทำงานการเรียนต่อในประเทศจีนตลอดจนธุระส่วนตัว 

S1

ผู้สมัครจะต้องมีพ่อเเม่ ผู้ปกครอง คู่สมรส ของเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่เป็นชาวต่างชาติที่กำลังทำงานหรือเรียนในประเทศจีนเป็นระยะยาว ;เเละบุคคลที่รู้จักเป็นการส่วนที่มีความประสงค์ในการที่จะเข้าพำนักอาศัยในประเทศจีนซึ่งล้วนจะต้องมีอาศัยอยู่ในประเทศจีนมากกว่า 180 วันขึ้นไป

S2

การเข้าเยี่ยมชมในช่วงระยะสั้นในประเทศจีน อันเนื่องมาจากการทำงาน  การศึกษาหรือเหตุผลอื่นๆผู้สมัครมีญาติที่พำนักอาศัยอยู่ในประเทศจีน ซึ่อจะสามารถพำนักอาศัยได้ไม่เกิน 180 วัน

"สมาชิกในครอบครัว" หมายถึงคู่สมรส พ่อแม่ บุตร  คู่สมรสของบุตร ผู้ปกครองบุตรหลาน พี่น้อง ปู่ย่าตายาย ลูกหลานเเละพ่อเเม่ของคู่สมรส

การทำงาน

การทำงาน

Z

เพื่อเข้ามาทำงานในประเทศจีน

การแสดงเชิงพาณิชย์

ทำธุรกิจ

ผ่านแดน

G

เพื่อการข้ามประเทศหรือตั๋วเครื่องบินแบบต่อเนื่อง

การดำเนินงานข้ามประเทศการบิน

การขนส่งสินค้า

C

การเดินทางการขนส่งการบินลูกเรือการจัดส่งสินค้าการเดินทางระหว่างประเทศของพนักงานรวมทั้งครอบครัวของพนักงานซึ่งมีส่วนร่วมมากับการเดินทางระหว่างประเทศเเละผู้ขับยานพาหหนะขนส่งทางบก

การศึกษาเล่าเรียน

X1

เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีนโดยระยะเวลามากกว่า180 วัน

X2

เพื่อเข้าศึกษาต่อในประเทศจีนโดยระยะเวลาไม่เกิน180 วัน

ความสามารถพิเศษ

R

ประเทศจีนต้องการบุคลากรที่มากด้วยความสามารถเเละเชี่ยวชาญในศาสตร์เเต่ละเเขนง

ข้อมูลข่าวสาร

J1

นักข่าวต่างชาติที่ทำงานประจำโครงการสื่อต่างๆของจีนเข้ามาพำนักอาศัยในประเทศจีนมากกว่า180 วัน

J2

นักข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวเป็นระยะสั้น เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศจีนไม่เกิน 180 วัน

ตั้งถิ่นฐานอาศัยถาวร

D

เพื่อเข้ามาพำนักตั้งถิ่นฐานอาศัยถาวรในประเทศจีน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 130,626