TOKYO FUJI 4D3N ซุปตาร์ ห้าดาว (พ.ค.-มิ.ย.61) 26,888.-

1กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง-สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น-เมืองซาวาระ
2วัดอาซากุสะ-โตเกียว สกายทรี(จุดถ่ายรูป)-ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ขโกเท็มบะ แฟคทอรี่
3ภูเขาไฟฟูจิ-ทุ่งดอกพิงค์มอส-พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-โตเกียว-ช้อปปิ้งชินจุกุ
4วัดนาริตะ - อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
Visitors: 117,051