Tokyo Fuji ซุปตาร์ ลาเวนเดอร์ ขนมหวาน 4D3N (พ.ค.-มิ.ย.61) 19,888.-

1กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น – เมืองซาวาระ
2วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท
3ภูเขาไฟฟูจิ –พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – ทุ่งดอกพิงค์มอส – ช้อปปิ้งชินจุกุ - โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้
4อิออน มอลล์ - สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง
 
 
Visitors: 117,050