เทศกาลดอกทิวลิปที่สวน **เคอเคนฮอฟ** BELGIUM LUX GERMANY NETHERLAND เริ่ม 52,900.-

#ชมพระราชวังแวร์ซาย ที่สวยที่สุด

#ช้อปปิ้งจุใจแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ + Chic Outlet

#หนึ่งปีมีครั้ง ชมเทศกาลดอกทิวลิป 

ที่สวนเคอเคนฮอฟ

#ลิ้มลองเมนูขึ้นชื่อ "หอยเอสคาโก้"

 และ "ขาหมูเยอรมัน"

ราคานี้ยังไม่รวม VISA ประมาณ 3500 บาท จ่าย ณ วันยื่น VISA


อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

10 - 17 เมษายน 2561

59,900

59,900

58,900

12,000

39,900

28 เม.ย.– 05 พ.ค. 2561

54,900

54,900

53,900

10,000

34,900

05 - 12 พฤษภาคม 2561

52,900

52,900

51,900

10,000

32,900

**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น**

 

**ไม่รวมค่าวีซ่าฝรั่งเศส**

 ** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท**

 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 20,000.- บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป ...ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน

 

#ชมพระราชวังแวร์ซาย ที่สวยที่สุด
#ช้อปปิ้งจุใจแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ + Chic Outlet
#หนึ่งปีมีครั้ง ชมเทศกาลดอกทิวลิป ที่สวนเคอเคนฮอฟ
#ลิ้มลองเมนูขึ้นชื่อ "หอยเอสคาโก้" และ "ขาหมูเยอรมัน"
 
เดินทาง 28 เมษายน - 05 พฤษภาคม 2561 ราคา 54,900.-
Visitors: 130,626