ใส่บาตรหลังช้างสุรินทร์ แห่เทียนพรรษาอุบลฯ (25-28 ก.ค.61) 9,399.-

ค่าบริการ      ท่านละ   9,399  บาท

 

อัตรานี้รวม      

 - ค่าที่พักโรงแรม 3 คืน หรือเทียบเท่า ห้องละ 2 ท่าน (สุรินทร์ / กัมพูชา / อุบล)

- ค่ารถโค้ช ปรับอากาศ มาตรฐาน (ฝั่งไทยและ กัมพูชา)

- ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ (ไทย / กัมพูชา)

 - ค่าอาหารทุกมื้อ ตามโปรแกรม (ไทย / กัมพูชา)

 - ค่ากิจกรรมทำ DIY  บ้านเจริญสุข พร้อมของที่ระลึก

 - ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 - ค่ารักษาพยาบาลท่านละ 500,000  บาท เงื่อนไขต่างๆเป็นไปตามกรมธรรม์

 - ค่ามัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไทย / กัมพูชา)

                  

อัตรานี้ไม่รวม  
                     - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % -ค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

                     - ค่าอาหารเพิ่มเติมนอกเหลือจากรายการที่ระบุ(มินิบาร์)

                     - ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ (ท่านละ 200 บาท)

เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง  หนังสือเดินทาง PASSPORT  เล่มจริง มีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง

  (คนไทยฟรีวีซ่า ) ** กรุณาเช็คเอกสารหนังสือเดินทางอย่างถี่ถ้วนเมื่อจะเดินทางไปต่างประเทศ

เข้าพรรษา นุ่งผ้าไทย ใส่บาตร หลังช้าง สุรินทร์
ตระการตา แห่เทียน พรรษา อุบลฯ ตาม ราชมรรคา  ปราสาทหิน ถิ่นเขมร

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 25-28  กรกฎาคม  2561

Visitors: 126,530