หนังสือเดินทาง แบบเร่งด่วน

เงื่อนไขหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้ รับเล่มในวันทําการเดียวกัน 
1) ยื่นคําร้องและชาระเงินเสร็จสิ้นภายใน  12.00 น.
2) ขอรับเล่มได้เฉพาะที่ฝ่ายจ่ายเล่ม กรมการกงสุล ตั้งแต่เวลา 14.30 - 16.30 น.
3) สานักงานที่ให้บริการ : กรมการกงศุล ถนนแจ้งวัฒนะ สานักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า สำนักงานฯมีนบุรี สานักงานฯ MRTคลองเตย และสำนักงานฯ ต่างจังหวัด 14 แห่ง

หมายเหตุ :
1) ให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม
2) การรับบริการตามข้อ
2.3 (รับเล่มในวันทําการเดียวกัน) ให้แจ้งความประสงค์ขอรับบริการที่จุดรับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น.

ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง  1,000 บาท
(หมายเหตุ: (รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน การยื่นคําขอ))

2) ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทําการ  ถัดไป ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท 
(หมายเหตุ : (รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ)) 

3) ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอเดินทางเล่มด่วนได้รับเล่มในวันทําการเดียวกัน ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท
(หมายเหตุ : (รายละเอียดเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ))

4) ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอเดินทางฮัจญ์   ค่าธรรมเนียม 400 บาท
(หมายเหตุ: (หากผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์มีความประสงค์ที่จะทําหนังสอเดินทางเล่มด่วนก็จะต้องยื่นขอหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป ลําดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) อายุ 5 ปี (ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท) โดยให้ปฏิบัติตามตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นคําขอและคิดอัตราค่าธรรมเนียมหนังสือ เดินทางเล่มด่วน 2,000 หรือ 3,000 บาทแล้วแต่กรณี))

5) ค่าธรรมเนียมการจัดสงไปรษณีย์ ่ (EMS) (หมายเหตุ: -) ค่าธรรมเนียม 40 บาท

6) ค่าธรรมเนียมการจัดสงไปรษณีย์ ่ (Passport Speed Post - PSP) (หมายเหตุ: (ให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล สานักงานฯ ศรีนครินทร์ สำนักงานฯ ปิ่นเกล้า สำนักงานฯ มีนบุรี และสำนักงานฯ MRT คลองเตย)) ค่าธรรมเนียม 60 บาท

7) ค่าธรรมเนียมการคัดสำเนาคู่มือประชาชน (หมายเหตุ: -) ค่าธรรมเนียม 30 บาท

   
     
Visitors: 127,905