มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง (พ.ย.-พ.ค.61) 15,999.-


  DMK-MFM FD760 06.45 10.20          อาหาร  
  HKG-DMK FD503 21.35 23.20       เช้า กลางวัน ค่ำ
D1: กรุงเทพฯ – มาเก๊า – วัดอาม่า– เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล - วิหารเซนต์ปอล –เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน – เวเนเชี่ยน – ฮ่องกง - Laughing -
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
D2: วิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว- วัดหวังต้าเซียน - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย Laughing Laughing -
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก SILKA TSUEN WAN HOTEL ระดับเดียวกัน
D3: กระเช้านองปิง - นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน – CITYGATE OUTLET – กรุงเทพฯ Laughing Laughing -

เดินทาง ราคาทัวร์ ไม่รวมตั๋ว INF AL ที่นั่ง
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว 0-2 ปี
03-05 พฤศจิกายน 2560 15,999 15,999 14,999 3,500 10,999 7,900 FD 24
11-13 พฤศจิกายน 2560 15,999 15,999 14,999 3,500 10,999 7,900 FD 20
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2560 15,999 15,999 14,999 3,500 10,999 7,900 FD 24
03-05 มีนาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 10,999 7,900 FD 24
10-12 มีนาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 10,999 7,900 FD 24
16-18 มีนาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 10,999 7,900 FD 24
17-19 มีนาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 10,999 7,900 FD 24
23-25 มีนาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 11,999 7,900 FD 24
24-26 มีนาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 11,999 7,900 FD 24
20-22 เมษายน 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 11,999 7,900 FD 24
21-23 เมษายน 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 11,999 7,900 FD 24
04-06 พฤษภาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 11,999 7,900 FD 24
11-13 พฤษภาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 11,999 7,900 FD 24
12-14 พฤษภาคม 2561 16,999 16,999 15,999 3,500 11,999 7,900 FD 24
18-20 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 10,999 7,900 FD 24
19-21 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 10,999 7,900 FD 24
25-27 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 10,999 7,900 FD 24
26-28 พฤษภาคม 2561 15,999 15,999 14,999 3,500 10,999 7,900 FD 24
Visitors: 130,721