TOKYO FUJI ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้ (เม.ย.-ก.ค.61) 21,888.-

วันที่ 1.กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2.วัดอาซากุสะ – โตเกียว สกายทรี (จุดถ่ายรูป) - โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) - 
        สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - โกเท็มบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เลท

วันที่ 3.ภูเขาไฟฟูจิ – ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือ ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว –
        โตเกียว – อะเมโยโกะ - ช้อปปิ้งชินจุกุ

วันที่ 4.เมืองซาวาระ - ช้อปปิ้งโอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินนาริตะ

วันที่ 5.สนามบิน ดอนเมือง

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 7,900  บาท**

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**


TOKYO FUJI ซุปตาร์ พิงค์กี้ พิงค์กี้ 

เริ่ม 21,888.-

Visitors: 117,055