ญี่ปุ่น Japan

                                               จองด่วน!! 
 #เที่ยวญี่ปุ่นฉบับพิเศษ เที่ยว + ชมการแข่งขันฟุตบอล + เตะฟุตบอลกระชับมิตร
Hilight พาทัวร์ชมสนาม Sapporo Dome แบบ Exclusive                


    อัตราค่าบริการ(สำหรับจำนวนผู้เดินทาง34 ท่าน) 

 ผู้ใหญ่      ราคาท่านละ     37,500.- บาท (พักห้องละ 2-3 ท่าน)

 พักเดี่ยว    เพิ่มท่านละ        8,500.-บาท

* ไม่มีราคาเด็ก


แถมฟรี ซิมการ์ดเล่นอินเตอร์เน็ตที่ญี่ปุ่น
         ชุดลำลอง 1 ชุด 
         ชุดการแข่งขันฟุตบอล 1 ชุด

ราคานี้รวม

ค่าสนามและดำเนินการ การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรนัดพิเศษ

ค่าตั๋วชมฟุตบอลเจลีคคู่ที่ระบุในรายการ

ค่าชุดลำลอง ท่านละ 1 ตัว

ค่าชุดการแข่งขัน ท่านละ 1 ชุด

ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, ท่านละ 1,500 บาท

- ค่าตั๋วเครื่องบินเส้นทางและสายการบินตามที่ระบุในรายการ

- ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ  

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าประกันการเดินทางวงเงินท่านละ1,000,000บาท อุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ที่ไม่ได้ระบุในรายการ

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ

- ค่ากระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด

- ค่าวีซ่าญี่ปุ่น หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท 

- ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการจอง และการชำระเงิน  :

- มัดจำท่านละ20,000 บาทภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน 

- ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันทัวร์ญี่ปุ่น หลากหลายโปรแกรม ราคาคุณภาพ
ออกเดินทางทุกเดือน
คลิ๊กเลย
Visitors: 127,906